puls-slovakia.sk puls-slovakia.sk - PU?S - Poddukelsky umelecky ?udovy súbor - Vitajte

puls-slovakia.skWebsite Profile

Title: PU?S - Poddukelsky umelecky ?udovy súbor - Vitajte
Keywords: Puls
Description:Sme profesionálnym umeleckym telesom. PU?S vznikol v roku 1955 v Pre?ove s cie?om pestova? a javiskovo stvárni? vokálno – hudobné a tane?né bohatstvo Rusínov. V jeho troch zlo?kách – tane?nej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

puls-slovakia.sk Information

Website / Domain:puls-slovakia.sk
Website IP Address:80.94.52.80
Domain DNS Server:ns0.atlantis.sk,ns1.atlantis.sk

puls-slovakia.sk ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

puls-slovakia.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

puls-slovakia.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Wed, 26 Sep 2018 04:26:50 GMT

puls-slovakia.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Puls 0 0.00%

puls-slovakia.sk Similar Website

Domain WebSite Title
sluk.sk www.sluk.sk | Slovensky ?udovy umelecky kolektív
sonpu.net s?n pu, son pu
barnys.sk Vitajte - Barny′s
sptrading.eu Vitajte | S&P trading
uslugi-stolarskie.com S?owem wst?pu
3pack.sk Vitajte - 3PACK group a. s. Slovakia
puskupusku.lt S?dmai?iai Pu?ku pu?ku
juro.sk Juro - ?udovy operátor
antikvariatjusticna.sk Vitajte
krestan.info Vitajte
slovanclub.sk Vitajte
dielo-graph.sk Vitajte
dssbardonovo.sk Vitajte...
relax-park.sk Vitajte!
sobotskyrybar.sk Vitajte
tvrybar.com Vitajte!
cipka.sk Vitajte
navratkprirode.sk vitajte

puls-slovakia.sk Alexa Rank History Chart

puls-slovakia.sk aleax

puls-slovakia.sk Html To Plain Text

PU?S - Poddukelsky umelecky ?udovy súbor - Vitajte O nás Vedenie Balet Zbor Orchester Technika História Programy Návraty V objatí Na dvore ??edryj ve?ur Krá?ali pod nami Reprezenta?ny koncert Médiá Fotogaléria CD Dokumenty Zmluvy Faktúry Objednávky Verejné obstarávanie Slu?by Ponuka vystúpení Po?i?ovňa krojov Po?i?ovňa techniky Kontakt PU?S - Poddukelsky umelecky ?udovy súbor Poddukelsky umelecky ?udovy súbor (PU?S) je príspevkovou organizáciou v zria?ovate?skej p?sobnosti Pre?ovského samosprávneho kraja. Je profesionálnym umeleckym telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Pre?ove s cie?om rozvíja? a javiskovo stvárni? vokálno – hudobné a tane?né bohatstvo Rusínov. V jeho troch zlo?kách – tane?nej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov. Dramaturgia PU?S-u sa v prvom rade zameriava na tradície Rusínov ?ijúcich na Vychodnom Slovensku, ale tie? na folklór ostatnych regiónov Slovenska, prekomponujúc ho do vy??ej scénickej formy. Vo svojom repertoári má PU?S aj tance z okolitych krajín. PU?S je jedine?nym telesom, ?o je vidite?né na predstaveniach, v ktorych sa snúbi ?ivelnos? hrdého naturelu s vycibrenym citom pre poetiku. Koncerty PU?S-u sú emotívne, my?lienkovo bohaté, divák má mo?nos? nielen sa odreagova?, ale tie? na?erpa? mno?stvo pozitívnej energie. Po?as bohatej histórie sa v PU?S-e vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov. Mnohí z nich vo svojej kariére pokra?ovali v inych telesách na Slovensku alebo v zahrani?í. Byvalí ?lenovia PU?S-u vedú amatérske súbory alebo sa ako pedagógovia venujú vychove mladej umeleckej generácie. PU?S od svojho vzniku absolvoval viac ako desa?tisíc predstavení doma a desiatky zahrani?nych zájazdov. Tlieskali mu diváci v Anglicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Holandsku, Juhoslávii, Kanade, Nórsku, Po?sku, Rakúsku, Nemecku, ?vaj?iarsku, Taliansku, Tunise, USA a v krajinách byvalého ZSSR. V sú?asnosti je PU?S ambiciózne teleso so smelymi dramaturgickymi plánmi, ktoré chce v budúcnosti naplni?. PU?S disponuje vlastnou technickou zlo?kou – profesionálnym zvukovym, svetelnym parkom a vlastnou dopravou. ______________________________________________________________ We are professional artistic body. PU?S was founded in Pre?ov, Slovakia in 1955 in order to cultivate and promote vocal, musical and dance heritage of Rusyns. The ensemble consists of three sections- dance, vocal and musical with more than 40 artists. Dramaturgical focus is mostly on traditions of Rusyns living in Eastern Slovakia, as well as folklore of other parts of Slovakia which is transformed into higher scenical form. Its repertory also includes dances of neighbouring countries. PU?S is a unique ensemble portraying spirit of honor and spontaneity with refined poetic sense. PU?S performances are emotional, full of ideas which give audience a chance not only to relax but also refresh their positive energy. More than 500 professional artists has worked in PU?S during its rich history. Many of them continued their careers as members of other professional bodies and ensembles in Slovakia or abroad. Former members of PU?S have been in charge of amateur ensembles and some of them have been educating new generation of young artists. From its beginning PU?S has produced more than 10 000 home performances including tens of performances abroad. They have been applauded by audiences in England, Bulgaria, Denmark, France, Netherlands, Yugoslavia, Canada, Norway, Poland, Austria, Germany, Switzerland, Italy, Tunisia, USA and in the countries of the former Soviet Union. Nowadays PU?S is an ambitious ensemble with daring dramaturgical plans to follow in future. PU?S has its own technical support - professional stage lighting and sound as well as own transport. Сьме профес?оналным умелецькым колект?вом. ПУЛС выникнув у 1955 роц? у Пряшов? з ц?льом шырити ? сцен?чно вытворяти вокално-музичне ? танечне богатство Русин?в ? Укра?нц?в. В колект?в?, котрый творять три части – танечна, сп?вацька ? музична – робить веце як 40 умелц?в. Драматур??я ПУЛС-у ся зосереджу? в перш?м ряд? на трад?ц?? Русин?в, жыюч?х на выход? Словак??, але так само на фолклор остатн?х ре??он?в Словеньска, котрый ся колект?в намагать перекомпоновати до высшой сцен?чной подобы. У сво?м репертоар? мать ПУЛС ? танц? з навколишн?х кра?н. ПУЛС ? ун?катным т?лесом, што можеме вид?ти на його представл?нях, у котрых ? зображена сила гордого натурелу, яка ся зъ?дну? ?з выбрушеным чутьом про поет?ку. Концерты ПУЛС-у суть повны емоц?й, ?дейно богаты, ?х участник ся може нелем одреа?овати, але тыж начерьпати множество поз?т?вной енер???. За час?в богатой ?стор?? ся у колект?в? ПУЛС вычеряло веце як 500 профес?оналных умелц?в. Многы з них у сво?й карь?р? продовжовали в ?ншых колект?вах на Словак??, або ? за його гран?цями. Бывшы ?Пульсаци“ ведуть аматерьскы колект?вы, або як педа?о?ы присвячують св?й час выхов? молодой умелецькой ?енерац??. Од свого выникнутя ПУЛС абсолвовав веце як дясять т?сяч представл?нь дома ? десяткы выступл?нь за гран?цями нашой кра?ны. Апловдовала му публ?ка в Ан?л??, Бул?ар??, Дан??, Франц??, Голанд??, Югослав??, Канад?, Норве???, Польщ?, Австр??, Н?мецьку, Швайцар??, ?тал??, Тун?с?, США ? в кра?нах бывшого СССР. Днешн?й ПУЛС ? амб?ц?озный колект?в ?з см?лыма драматур??чныма планами, котры хоче ? в будучности наповнити. Колект?в ПУЛС д?спону? властнов техн?ков – профес?оналнов звуковов, осв?тлюючов апаратуров ? властным транспортом. Kalendár najbli??ích vystúpení Ut 12.9.2017 20:00 Pre?ov, amfiteáter 770. vyro?ie mesta Pre?ov - koncert rodákov St 13.9.2017 17:00 Pre?ov, DJZ Deň polície (súkromné) ?t 14.9.2017 15:30 Pre?ov, parkovisko pred Tatran Hanball arénou Deň polície (verejné) Ne 17.9.2017 15:00 Humenné, Amfiteáter Oslavy 700. vyro?ia ?t 21.9.2017 18:00 Svit, KD Reprezenta?ny koncert Pi 22.9.2017 17:30 Sobrance Jarmok So 23.9.2017 15:00 Kalinov - pam?tník Pi 6.10.2017 17:00 Kru?lová So 7.10.2017 15:00 Ub?a St 11.10.2017 15:00 Svidník ?akujeme za priazeň i potlesk. Te?íme sa na vás v?dy a v?ade! ? 2015 Poddukelsky Umelecky ?udovy Súbor

puls-slovakia.sk Whois

Domain Name: PULS-SLOVAKIA.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en